Home > Products > Frozen Products

Frozen Products

 • POTATO PARATHA
 • PLAIN PARATHA
 • LACHA PARATHA
 • PURI
 • DAAL KACHORI
 • POTATO SAMOSA - PUNJABI
 • POTATO SAMOSA
 • POTATO SAMOSA - ONE BITE
 • MINCE SAMOSA
 • MINCE SAMOSA - ONE BITE
 • CHICKEN SAMOSA
 • CHICKEN SAMOSA - ONE BITE
 • CHICKEN CHEESE SAMOSA
 • DAAL SAMOSA
 • CHICKEN ROLL
 • VEGETABLE ROLL
 • CHICKEN KOFTA
 • CHICKEN STICKS
 • CHICKEN SHAMI KABAB
 • MUTTON SHAMI KABAB
 • FRENCH FRIES